Gii thiu


C^ong ty "Handel" dc thành lp nam 2014 và dn nay d~a tr thành mt trong nhng c^ong ty dn du trong l~inh vc nghiên cu phát trin và sn xut m phm c~ung nh các cht có hot tính sinh hc. Hin Handel là c^ong ty dang phát trin rt nang dng, s hu di ng~u chuyên gia thc s hiu c^ong vic ca mình.

Tm nhìn ca chúng t^oi - tr thành C^ong ty có th nm bt trc các xu hng hin di, dáp ng ti da yêu cu ca nhng khách hàng khó tính nht.

Nhim v ca c^ong ty - chúng t^oi to ra các sn phm trong l~inh vc làm dp và cham sóc sc kho cho nhng ngi tham vng và nang dng, c gng giúp cuc sng ca h tt và da dng hn, to ra nhng sn phm cht lng, an toàn và t nhiên.

Mc tiêu chính ca chúng t^oi - to ra và da vào th trng nhiu dòng sn phm dc dáo và duy nht, có th dáp ng dc ti da các nhu cu ca khách hàng.

Giá tr ca c^ong ty - chúng t^oi lu^on ci m và chu dáo vi khách hàng, dánh giá cao thi gian ca h và lu^on lu^on lng nghe 'y kin khách hàng.

u th ca chúng t^oi:

1. Chúng t^oi ch s dng các thành phn hoàn toàn t nhiên và an toàn tuyt di

2. Chúng t^oi phát trin c^ong thc riêng dc dáo.

3. Chúng t^oi ch mua nguyên vt liu t các nhà cung cp d~a dc kim chng và dáng tin cy

4. Chúng t^oi giám sát cht ch toàn b quy trình sn xut và to ra sn phm dáp ng các tiêu chun ca Liên bang Nga và quc t (quy chun k thut ca Liên minh Hi quan, ISO, GMPc)

C^ong ty "Handel" - dng cp cham sóc sc dp và sc khe mi.